Členské příspěvky

VÝŠE PLATBY NA  ROK  2019:

ZVÝŠENÍ  ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ!!!

Řádný členský příspěvek pro členy do 65 let…….…….....................          1.000,- Kč

Členský příspěvek snížený pro členy  nad 65 let,
pro členy plně invalidní a pro studenty do 26 let a učně do věku 18 let …     650,- Kč

Členský příspěvek snížený pro myslivce z povolání………........................    750,- Kč

V částce 750,--Kč je obsažen pouze poplatek členství v ČMMJ. Pojištění " Výkonu práva myslivosti" si každý myslivec ( lesník) zajišťuje individuálně - např. u svého zaměstnavatele.

OMS nezodpovídá za to, že tento člen ČMMJ není pojišten.

 

Členství lze uhradit  na rok  2019, 2020, a 2021 

 

V případě většího zájmu členů mysliveckého sdružení je možné po dohodě vybrat členský příspěvek u Vás na  dohodnutém kontaktním místě.
 

V případě plné invalidity je nutné doložit rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, nestačí pouze průkaz. U studentů a učňů bude požadován doklad o studiu a členství lze potvrdit pouze na jeden rok.

Platné pojištění musí mít všichni držitelé loveckého lístku,kteří vykonávají aktivně myslivost. Členské příspěvky musí být zaplaceny podle Stanov ČMMJ §5 odst.5 písmena c/ do 31.12. běžného roku na následující rok jinak členství včetně pojištění zaniká!     

 

Způsob úhrady:   
 

 1/ Prodlužování členských příspěvků přímou platbou v hotovosti na sekretariátu OMS Brno-venkov v pondělí a středu od 7,30 hod. – do 16,30 hod., nebo telefonickou domluvou na tel: 723 421 968, 542 216 486.
 

2/ Přímou platbou na účet OMS Brno-venkov číslo účtu: 1342181379/0800 v tomto případě je nutné do variabilního symbolu uvést Vaše rodné číslo, a do zprávy pro příjemce vyplňte Vaše jméno, příjmení a bydliště - jinak není možno Vaši platbu rozlišit a správně zaúčtovat. 

Na základě Vaší platby Vám  bude poštou zaslán nový členský průkaz + daňový doklad. 

Z důvodů snížené sazby členského příspěvku u  studentů je třeba doložit průkaz o studiu a u členů, pobírajících plný invalidní důchod Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a lesníků z povolání průkaz. ( tyto okopírované  doklady je možno zaslat e-mailem nebo poštou )

 

Při prodlužování členství není nutná osobní přítomnost člena. Předkládání členských průkazů je možné i za celé myslivecké sdružení hromadně. Tento způsob velice urychluje vyřizování na sekretariátu a zároveň  slouží i jako kontrola pro mysliveckého hospodáře.

Tam, kde je více jak 80% členů ČMMJ v  mysliveckém sdružení, pracovník sekretariátu po dohodě s předsedou

MS je schopen dle Vašeho zájmu za Vámi přijet a členské příspěvky vybrat na dohodnutém místě.